Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik; firma renkleri, logo, kartvizit, antet, dosya, özel  çalıÅ?maları kapsar. Kurumsal kimlik çalıÅ?ması için yapılan tüm çalıÅ?malar firmaya tüm matbaaların kabul ettiÄ?i formatlarda ve CD ortamında teslim edilir.

Logo :

Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öÄ?eler kullanılarak sembolleÅ?tirilmesidir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. Sade, kolay anlaÅ?ılır, hatırlanması kolay, mümkün olduÄ?unca az sayıda renkten oluÅ?malıdır. Her çeÅ?it baskı ve kesim tekniÄ?i ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde daÄ?ınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır.

Kartvizit 

Genel olarak sahibinin adı ve soyadı, baÄ?lı bulunduÄ?u kurum, unvanı ve iletiÅ?im bilgilerinin yer aldıÄ?ı tasarımlardır. Kartvizitler için sıklıkla kullanılan ölçüler: eni için 5 - 5,5 cm, boyu için 8-9 cm'dir. Kartvizitler, kurumsal kimliÄ?in ayrılmaz bir parçası olduÄ?u için bu doÄ?rultuda hazırlanması gerekmektedir. Kartvizitler, profesyonelliÄ?in kısa bir ifadesidir. Ä°Å? görüÅ?melerine baÅ?lamadan önce kartvizitlerin deÄ?iÅ?imi son derece önemlidir.

Antetli KaÄ?ıt 

Antetli KaÄ?ıtlar, Kurum kimliÄ?inizi etkili bir Å?ekilde hedef kitlenize ulaÅ?tıracak araçtır. YazıÅ?malarınızda kullanacaÄ?ınız antetli kaÄ?ıtların tasarım açısından etkileyici ve barındırdıÄ?ı bilgiler açısından iÅ?e yarar ve kullanıÅ?lı olması gerekmektedir.